Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Rataje” Sp. z o.o. – polityka prywatności

Poniżej prezentujemy zasady pozyskiwania, wykorzystywania i usuwania informacji, w tym danych osobowych widzów Ratajskiej Telewizji Kablowej, czytelników Gazety Ratajskiej, użytkowników serwisów internetowych należących do P.H.U. „Rataje” Sp. z o.o., dostępnych pod adresami:

www.rtk.poznan.pl,
www.gazetaratajska.pl,
www.youtube.com/user/RTKPoznan,
www.facebook.com/ratajskatelewizjakablowa.

1. Informacje o administratorze danych osobowych

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Rataje” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu os. Piastowskie 16, 61-148 Poznań, REGON 631547744, NIP 782-00-10-194, rejestracja w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000108436, kapitał zakładowy – 50.000, jest administratorem danych osobowych (ADO) w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”).

2. Dane kontaktowe administratora

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Rataje” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu os. Piastowskie 16, 61-148 Poznań, adres poczty elektronicznej rtk@rtk.poznan.pl.pl

3. Zakres i sposób przetwarzania informacji, w tym danych osobowych

  • Wszystkie treści prezentowane w naszych mediach dostępne są bezpłatnie i bez konieczności podawania jakichkolwiek danych osobowych.
  • Przy korzystaniu z naszych serwisów internetowych, wchodzimy w posiadanie informacji częściowo wysyłanych automatycznie przez przeglądarki internetowe. Informacje te wykorzystujemy do zapewnienia prawidłowego działania serwisów internetowych, ich usprawniania oraz spełnienia przez nas wymagań w zakresie bezpieczeństwa i wymogów prawnych. Na ich podstawie opracowujemy także statystyki i dokonujemy badań analitycznych. Informacje te mogą zawierać dane takie jak: adres IP urządzenia, jego rodzaj, unikalny identyfikator, nazwę systemu operacyjnego, ustawienia przeglądarki, datę i godzinę przesyłanych zapytań oraz prezentować Państwa aktywności w serwisach internetowych. To, które konkretnie informacje uzyskujemy, zależy od rodzaju urządzenia i ustawień oprogramowania, których Państwo używacie.
  • Podczas korzystania z naszych serwisów internetowych, w posiadanie informacji częściowo wysyłanych automatycznie przez przeglądarki internetowe wchodzić mogą również inne podmioty, do serwisów których wtyczki umieszczone zostały w naszych serwisach internetowych. W szczególności właściciele serwisów prowadzonych pod adresami internetowymi: youtube.com, facebook.com. Informacje te mogą zawierać dane takie jak: adres IP urządzenia, jego rodzaj, unikalny identyfikator, nazwę systemu operacyjnego, ustawienia przeglądarki, datę i godzinę przesyłanych zapytań oraz prezentować aktywności w serwisach internetowych. To, które konkretnie informacje są udostępniane, zależy od rodzaju urządzenia i ustawień oprogramowania. Każdy z dostawców określa zasady i cele pozyskiwanych informacji na własnej stronie internetowej.
  • Jeżeli odbiorcy przekazują nam swoje dane kontaktowe, takie jak numer telefonu lub adres poczty elektronicznej (e-mail), wpisując je w formularzach dostępnych w naszych serwisach internetowych w związku z zainteresowaniem naszymi usługami, wykorzystujemy je do przedstawienia oferty. Gromadzimy wówczas także informacje na temat daty i godziny przesyłanych zapytań oraz adresu IP urządzenia, z którego dokonano zgłoszenia.
  • Odwiedzając nasze biura wizerunek osób zostaje utrwalany na nagraniach kamer monitoringu rozmieszczonych w obiekcie. Jest to konieczne dla zapewnienia ochrony bezpieczeństwa osób i mienia.

4. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane na następujących podstawach:

  • Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu zawarcia lub wykonania łączącej nas umowy;
  • Art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych, takich jak zapewnienia bezpieczeństwa usług czy rozpatrywania reklamacji;
  • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów naszych i naszych partnerów, takich jak:

a. zapewnienia rzetelnej obsługi i wysokiej jakości świadczonych usług;
b. zapobiegania oszustwom;
c. marketingu bezpośredniego;
d. wewnętrznych celów administracyjnych realizowanych w ramach przedsiębiorstwa;
e. analizowania danych.

  • Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w innych celach, wyłącznie jeżeli osoby wyraziły na to zgodę.

5. Informacje o odbiorcach danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania danych osobowych, podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu ADO na podstawie zawartej umowy, w szczególności będą to podmioty informatyczne, kadrowe, księgowe, drukujące faktury, windykacyjne, z którym ADO zawarł stosowne umowy. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie pracownicy i współpracownicy działający z upoważnienia administratora.

6. ADO informuje, iż przetwarzanie danych osobowych, realizacja opisanych wyżej praw i obowiązków abonenta i ADO odbywa się zgodnie z przepisami RODO oraz przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

Pozostałe:
YouTube Terms of services